Sự hình thành tân ước - Sách Kinh Thánh - Mua sách Kinh Thánh - Bán sách Kinh Thánh

Sự hình thành tân ước

chúng ta không có những câu
trả lời đầy đủ về niên đại hình thành các
sách Cựu Ước cũng như niên đại sưu tập
chúng: còn tài liệu Tân Ước thì được hình
thành như thế nào? Hoàn cảnh hình thành
Tân Ước khá khác biệt với phần trước
của nó. So với hoàn cảnh hình thành Cựu
Ước, được hoàn tất trong hơn 500 năm,
thì sự hình thành Tân Ước diễn ra ngắn
hơn nhiều. Tài liệu Tân Ước sớm nhất có
lẽ là Thư tín Ga-la-ti, được viết vào
khoảng 48 SC., hoặc đối với một số người
thì là Thư tín I Tê-sa-lô-ni-ca, được viết
khoảng 50 SC; và sách cuối cùng của Tân
Ước; các học giả có nhiều ý kiến khác
nhau về sách nầy, được viết vào khoảng
90-95 SC. và không muộn hơn 100 SC.
Nói cách khác, tất cả tài liệu Tân Ước
được thực hiện trong suốt một thời kỳ
khoảng 40-50 năm; và thậm chí chúng ta
có thể xác định niên đại của nhiều sách
trong khoảng thời gian là một hoặc hai
trăm năm.

Vậy thì, những tài liệu được sưu tập
để hình thành Tân Ước như chúng ta hiện
Có là khi nào? Vào đầu nửa thế kỷ thứ hai
SC., Marcion, một người lãnh đạo Cơ Đốc

Theo tà giáo, đã sưu tập một danh sách bộ
Kinh điển Tân Ước theo quan điểm của

Mình VÌ nghĩ rằng Tịn Lành là nói vẻ

tình yêu mến Marcion ra sức chống đối
Phần Luật pháp trong Cựu Ước. Bộ Kinh
Điển của ông chỉ gồm có mười thư tín của
Phao-lô cũng như phiên bản của sách Tín
Lành Lu-ca được sửa chữa rất nhiều, tất
cả mọi việc có liên hệ đến Cựu Ước đều
đã bị lấy ra. Mặc dù có bằng chứng mới
lạ về việc hình thành Kinh điển Tân Ước,
nhưng nó cho chúng ta biết rằng Kinh
điển Tân Ước được hình thành trong một
quá trình không quá dài kể từ sau khi tài
liệu Tân Ước cuối cùng được hoàn tất.
Thật ra, bản kinh của Marcion đã tạo một
động cơ cho Hội Thánh đầu tiên chú ý
đến vấn để Kinh điển. Vào cuối thế kỷ
thứ 2 SC., chúng ta có thể thấy hầu như
tất cả các sách trong Kinh điển Tân Ước
ngày nay được công nhận trong Bản kinh
của Muratori, thể hiện một loại Kinh điển
được lưu hành vào cuối thế kỷ thứ 2 SC.
Mặc dù câu hỏi về việc nên hay không
nên liệt sách Hê -bơ-rơ, Khải-huyền,
II Phierơ, II & III Giăng, cũng như Giu-đe
vào phần Kinh điển Tân Ước đã gây tranh
cãi tại những Hội Thánh địa phương, nói
chung, phần lớn những Hội Thánh ở cuối
thế kỷ thứ 2 SC. đã công nhận thẩm
quyển của cách sách được liệt vào Kinh
điển Tân Ước ngày nay. Do đó, tầm quan
trọng cửa Giáo hội nghị Thứ ba tai
Carthage tổ chức vào năm 397 SC. không
được xem như một hội nghị quyết định
danh sách kinh điển nhưng đúng hơn là
một hội nghị chính thức xác chứng và
thừa nhận những gì các Hội Thánh đã sử
dụng kể từ sau thế kỷ thứ 2 SC.

Tóm lại, tất cả những tài liệu Tân Ước
đã được viết vào nửa cuối thế kỷ thứ
nhất SC. và thế kỷ thứ 2 SC. là thời kỳ
mà bộ Kinh điển Tân Ước được hình
thành. Do đó, việc lưu truyền Tân Ước
bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 2 SC,,
chúng ta sẽ thảo luận điểm nầy chỉ tiết
hơn ở phần sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.