Việc lưu truyền Kinh Thánh - Sách Kinh Thánh - Mua sách Kinh Thánh - Bán sách Kinh Thánh

Việc lưu truyền Kinh Thánh

Trong suốt quá trình lịch sứ lâu dài;
của việc lưu truyền Kinh Thánh, sự kiện
Gutenberg phát minh ra máy In vào năm
I450 SC. là một bước ngoặt rất quan
trọng. Trước khi phát minh ra máy In,
việc lưu truyền Kinh Thánh chú yếu dựa
vào việc chép tay của những người sao
chép Kinh Thánh (scribes or copyists).
Theo cách đó, một lần người ta chỉ có
thể sản xuất ra một quyển Kinh Thánh
mà thôi. Trong khi đó sau khi phát minh
ra máy in, người ta có thể sản xuất hàng
ngàn bản trong cùng một lúc. Thêm vào
đó, chi phí cho việc ¡n ấn Kinh Thánh rẻ
hơn nhiều so với trước đó. Về phương
diện thay đổi lạ lùng do việc phát minh
ra máy in, việc lưu truyền Kinh Thánh trước
và sau khi có máy in cận được trình
bày cách riêng biệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.