Làm Thế Nào Chúng Ta Có Được Kinh Thánh? - Sách Kinh Thánh - Mua sách Kinh Thánh - Bán sách Kinh Thánh

Làm Thế Nào Chúng Ta Có Được Kinh Thánh?

Làm Thế Nào Chúng Ta Có Được Kinh Thánh?

Khi đưa ra câu hỏi làm thế nào chúng ta có được các sách trong Kinh Thánh,
có nghĩa là chúng ta đang đặt ra hai câu hỏi khác biệt nhưng liên quan với nhau:
Thứ nhất, quyển Kinh Thánh được hình thành như thế nào; và thứ hai, làm thế nào
Kinh Thánh được truyền đến tay chúng ta sau khi được viết xong. Như vậy, chúng
ta sẽ bàn về hai vấn để chính là: việc hình thành Kinh Thánh và việc lưu truyền Kinh Thánh.

Việc Hình Thành Kinh Thánh

Như hầu hết mọi người đều biết, Kinh Thánh
có tất cả 66 sách; trong đó, 39 sách thuộc phần
Cựu Ước và 27 sách thuộc phần Tân Ước.

Chúng ta cũng biết rằng 66 sách nầy được
viết hay biên soạn bởi nhiều tác giả khác nhau.
tại những thời điểm và nơi chốn khác nhau.
Dựa vào những sự kiện nầy, khi nói về việc
hình thành Kinh Thánh, ta sẽ đặt ra hai câu hỏi
khác nhau. Trước hết, chúng ta phải hỏi rằng
từng sách riêng lẻ trong Kinh Thánh được viết
hoặc được soạn khi nào. Sau khi đặt câu hỏi
nầy, chúng ta cũng cần biết thêm chúng được
sưu tập khi nào để hình thành cuốn Kinh Thánh
mà hiện nay chúng ta đang sử dụng. Liên quan
đến hai câu hỏi nây, chúng ta lại thấy tình huống
của Cựu Ước rất khác với Tân Ước. Do đó, câu
chuyện về Cựu Ước và Tân Ước cũng cần được
tìm hiểu theo một cách khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.