[ Tìm hiểu Kinh Thánh ] Môn đồ thật của Đấng Christ - Sách Kinh Thánh - Mua sách Kinh Thánh - Bán sách Kinh Thánh

[ Tìm hiểu Kinh Thánh ] Môn đồ thật của Đấng Christ

Môn đồ là gì??

Danh từ “môn đồ” có nghĩa là người theo học một vị thầy. Thánh Kinh dùng danh từ môn đồ (G3101) của Đấng Christ để gọi những người tin nhận và đi theo Đức Chúa Jesus. Thánh Kinh cũng dùng một danh từ đặc biệt (G5546), được phiên âm sang tiếng Hán Việt là “Cơ-đốc nhân”, có nghĩa thông thường là: người tin và vâng theo Đấng Christ. Danh từ này chỉ được dùng trong Thánh Kinh và được dùng ba lần trong Công Vụ Các Sứ Đồ 11:26; 26:28 và I Phi-e-rơ 4:16. Trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời, danh từ này được phiên âm là “Cơ-đốc nhân” và được dịch là “tín đồ Đấng Christ”. Nhưng ý nghĩa đầy đủ của danh từ này là:

  • Người tin nhận Đấng Christ.
  • Người vâng phục Đấng Christ.
  • Người học theo Đấng Christ.
  • Người trở nên giống như Đấng Christ.
  • Người sống cho Đấng Christ.
  • Người chết cho Đấng Christ.
  • Người phụng sự Đấng Christ.

Nói cách khác, đó là bảy phương diện của một Cơ-đốc nhân hay của một tín đồ Đấng Christ.

Trước khi một người có thể trở thành môn đồ của Đấng Christ hoặc Cơ-đốc nhân, thì người ấy phải là một người đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Người được sinh ra trong một gia đình thuộc về một giáo hội mang danh Chúa hoặc tự mình gia nhập một giáo hội mang danh Chúa vì một lý do nào đó, như để có thể kết hôn với người trong giáo hội, hoặc để được sự giúp đỡ của giáo hội, thì người ấy không thể nào trở thành môn đồ của Đấng Christ.

Sự thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là điều kiện và bước đầu tiên để một người trở nên môn đồ của Đấng Christ.

Tội là bất cứ ý nghĩ, lời nói, hành động nào vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, như đã được tỏ ra trong lương tâm của loài người và cũng đã được ghi chép thành văn tự trong Thánh Kinh, được tóm gọn trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17). Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời làm nền tảng cho tất cả các điều luật trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Tương tự như hiến pháp của một quốc gia làm nền tảng cho tất cả các điều luật trong luật pháp của quốc gia.

Ăn năn tội là đau buồn vì đã vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, không muốn tiếp tục phạm tội, muốn từ bỏ sự phạm tội. Động từ “ăn năn” trong Thánh Kinh có nghĩa là quay lại.

Tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus là tin rằng: Chỉ có sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mới rửa sạch mọi tội lỗi của loài người; ngoài ra, không có một phương cách nào khác. Người nào tin rằng, nhờ sự đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, dâng hiến, đi nhà thờ, làm việc lành… hay nhờ bất cứ sự gì khác mà người ấy được tha tội và được sạch tội, thì người ấy đã không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Lời Chúa dạy rõ:

Hê-bơ-rơ 7:22-27

22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

23 Và thật có nhiều người đã trở nên những thầy tế lễ, vì sự chết ngăn cản không cho họ cứ ở lại trong chức vụ.

24 Nhưng Ngài còn lại cho đến mãi mãi, nên Ngài có chức thầy tế lễ không hề đổi thay.

25 Bởi đó, Ngài cũng có thể cứu toàn vẹn những ai nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ.

26 Vì thầy tế lễ thượng phẩm như thế thích hợp cho chúng ta, Ngài thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt khỏi những kẻ có tội, được làm cho cao hơn các tầng trời.

27 Đấng không cần mỗi ngày dâng sinh tế như các thầy tế lễ thượng phẩm, trước vì những tội của chính họ, sau vì những tội của dân chúng. Vì Ngài đã làm việc đó một lần đủ cả, khi dâng chính mình Ngài.

Thuyết ngục luyện tội của Giáo Hội Công Giáo là một điển hình về sự người Công Giáo không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Vì họ tin rằng, sau khi chết, họ phải vào trong ngục luyện tội, chịu khổ một thời gian, để nhờ sự chịu khổ đó mà được sạch tội. Rồi họ mới được vào trong thiên đàng.

Đức Chúa Trời là “Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 2:4). Để hoàn toàn nhận lãnh sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời một người phải hoàn thành ba bước:

Tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Trời, tức là thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, để được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus làm cho sạch tội, và được Đức Thánh Linh ban cho thánh linh, tức là năng lực của Thiên Chúa, để người ấy có sự khôn sáng, hiểu biết Lời Chúa và có sức mạnh của chính Thiên Chúa để sống theo Lời Chúa. Thánh Kinh gọi đó là người được dựng nên mới trong Đấng Christ [1]:

“Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, nhờ đó thời phục hưng sẽ đến từ sự hiện diện của Chúa.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19).

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo những sự dạy dỗ trong Thánh Kinh; bằng cách từ bỏ những sự ham muốn thuộc về thế gian, hướng về những sự ở trên trời, dùng sức toàn năng Chúa ban để thắng mọi cám dỗ:

“Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 7:21).

“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).

“Các anh chị em hãy là những người làm theo Lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình.” (Gia-cơ 1:22).

Chịu khổ vì danh Chúa và trung tín cho tới chết:

“Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Jesus, thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức, và vững lập.” (I Phi-e-rơ 5:10).

“Đừng sợ những điều ngươi sẽ chịu khổ! Kìa, Ma Quỷ sẽ ném một số các ngươi vào tù để các ngươi chịu thử thách, và các ngươi sẽ có mười ngày hoạn nạn. Hãy trung tín cho tới chết, và Ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống.” (Khải Huyền 2:10).

Trong thực tế, có nhiều người sau khi tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Trời, tức là sau khi thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, được dựng nên mới trong Đấng Christ, thì đã không đi tiếp bước thứ nhì. Nghĩa là họ đã không hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, không sống theo những sự dạy dỗ trong Thánh Kinh.

Bổn phận của mỗi người được dựng nên mới là đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo. Chứ không phải tin vào sự giảng dạy của các giáo hội. Lời Chúa dạy rất là rõ ràng:

“Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

“Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm] để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Nhiều người sau khi được dựng nên mới, bị bách hại bởi gia đình, xã hội, hoặc nhà cầm quyền, đã không thể chịu khổ vì danh Chúa, nên đức tin trong họ chết đi. Đức Chúa Jesus ví đức tin trong những người ấy như những hạt giống gieo nhằm vùng đất có nhiều đá:

“Hạt giống gieo nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe Lời rao giảng, liền vui mừng nhận lấy; nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì Lời mà gặp sự cực khổ, sự bách hại, thì liền vấp phạm.” (Ma-thi-ơ 13:20-21).

Nhiều người sau khi được dựng nên mới vẫn không từ bỏ sự ham muốn giàu có vật chất trong đời này, hoặc quá lo lắng về những nhu cầu vật chất, nên không bao lâu sau, đức tin của họ bị nghẹt ngòi và họ quay về với nếp sống bon chen theo thế gian. Đức Chúa Jesus ví đức tin trong những người ấy như những hạt giống gieo nhằm vùng đất có nhiều gai góc:

“Hạt giống gieo giữa bụi gai, tức là kẻ nghe Lời rao giảng mà sự lo lắng về đời này, và sự dối gạt của sự giàu có làm cho nghẹt ngòi Lời và kẻ ấy thành ra không kết quả.” (Ma-thi-ơ 13:22).

Nhưng tệ hơn hết là có nhiều người sau khi được dựng nên mới đã quay về sống trong tội, vì họ ham muốn những thú vui của tội lỗi.

Người thì ham muốn danh tiếng, muốn được nhiều người thán phục mình, tung hô mình. Chính vì thế mà trong các giáo hội và trong Hội Thánh có những kẻ ca hát để được khen là mình có giọng hát hay; có những kẻ chia sẻ, rao giảng Lời Chúa để được khen là mình hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa; có những kẻ dâng hiến để được khen là mình sốt sắng và rộng rãi.

Người thì vẫn phạm tà dâm: hoặc là xem, đọc các văn hóa phẩm khiêu dâm; hoặc là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Người thì ghiền nghiện thuốc lá; ma túy; cờ bạc; hoặc chơi các trò chơi điện tử.

Lời Chúa dạy rằng, khi một người để cho sự gì bắt phục mình thì người ấy là nô lệ cho sự đó:

“Vì có sự gì đã thắng hơn người thì người là nô lệ cho sự đó.” (II Phi-e-rơ 2:19b).

Những người đã được dựng nên mới nhưng quay về sống trong tội, vui thú trong sự phạm tội, vẫn được Chúa thương xót, dùng Hội Thánh để kêu gọi họ ăn năn. Nhưng nếu họ không đáp lại lời kêu gọi của Hội Thánh, cứ tiếp tục sống trong tội, thì họ sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Trong ngày phán xét, họ sẽ lãnh án phạt nặng nề hơn là những người chưa hề tin nhận Tin Lành:

II Phi-e-rơ 2:20-22

20 Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu.

21 Vì thà chúng nó không biết đường công bình, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó.

22 Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

Hê-bơ-rơ 6:4-8

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,

5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,

6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.

8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Hê-bơ-rơ 10:25-31

25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi.

27 Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.

28 Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba nhân chứng.

29 Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.

30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả! Chúa phán vậy. Lại phán: Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35-36; Thi Thiên 135:14]

31 Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!

Theo thống kê, dân số thế giới hiện tại đã trên 7.800.000.000 người. Trong số đó, có khoảng 2.380.000.000 người xưng nhận họ là môn đồ của Đấng Christ (Christian). Việt Nam, quốc gia có dân số đông đứng hàng thứ 15 trên thế giới với khoảng 98.000.000 người, có trên 7.170.000 người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ [9], [10]. Con số người xưng nhận là môn đồ của Đấng Christ bao gồm thành viên trong tất cả các tổ chức tôn giáo mang danh Đức Chúa Jesus, từ Giáo Hội Công Giáo cho tới các Giáo Hội Tin Lành, Chính Thống Giáo, và các giáo hội độc lập. Nhưng số người thật sự là môn đồ của Đấng Christ thì rất ít. Vì lời phán của Đức Chúa Jesus cho chúng ta biết, vào thời điểm Ngài trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì số người thật sự tin nhận Ngài sẽ là rất ít:

“Ta nói với các ngươi rằng, trong sự vội vàng, Ngài sẽ làm sự bênh vực họ. Dù vậy, khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8).

Lời Chúa cũng cho biết, số người thật lòng theo Chúa rất ít:

“Các ngươi hãy vào trong cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, và có nhiều kẻ vào trong đó. Bởi vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, thì có ít người tìm gặp nó.” (Ma-thi-ơ 7:13-14).

Câu hỏi dành cho tất cả những ai nghe và đọc bài giảng này là: Bạn có phải là môn đồ thật của Đấng Christ? Khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian thì Ngài có tìm thấy đức tin trong bạn hay không?

Nếu câu trả lời là “không” thì bạn hãy chọn trở thành môn đồ của Đấng Christ, hãy tin nhận Ngài trước khi quá trễ. Vì những ai không thuộc về Đấng Christ sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Nếu bạn không tin sự thực hữu của Thiên Chúa, không tin Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, không tin thiên đàng và hỏa ngục, không tin sự sống đời đời trong hạnh phúc với Thiên Chúa, không tin sự chịu khổ đời đời trong hỏa ngục vì không vâng phục Thiên Chúa thì chúng tôi không còn gì để nói với bạn nữa.

Nếu câu trả lời là “có” thì bạn có chắc chắn là bạn:

Tin nhận Đấng Christ, tức là tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài và sự giảng dạy của Ngài?

Vâng phục Đấng Christ, tức là đặt để Đấng Christ làm thẩm quyền tuyệt đối trong đời sống?

Học theo Đấng Christ, tức là luôn dành thời gian suy ngẫm những sự dạy dỗ của Ngài?

Trở nên giống như Đấng Christ, tức là trong mọi sự, hành xử như Đấng Christ?

Sống cho Đấng Christ, tức là mục đích của đời sống là làm tôn vinh Đấng Christ, sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài?

Chết cho Đấng Christ, tức là sẵn sàng chịu chết để giữ vững đức tin trong Đấng Christ?

Phụng sự Đấng Christ qua sự vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa; yêu thương, cứu giúp, hy sinh cho các anh chị em trong Hội Thánh; rao giảng về Chúa cho những người chưa biết Chúa?

Chỉ khi nào bạn trả lời “có” một cách chắc chắn cho bảy câu hỏi trên đây thì bạn mới thật sự là môn đồ của Đấng Christ. Hãy học thuộc lòng câu này:

“Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 7:21).

Đức Chúa Jesus Christ vốn là Thiên Chúa Ngôi Lời, vì yêu chúng ta mà Ngài đã từ bỏ hình thể của Thiên Chúa để vào trong thế gian, mang lấy hình thể của loài người, chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết, gánh thay án phạt của tội lỗi cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta đã được dựng nên mới, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được ban cho lời hứa về sự sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta còn ham muốn gì những sự chóng qua của thế gian mà không hết lòng sống cho Ngài, sống vì Ngài, và sẵn sàng chết cho Ngài?

Ngày Đấng Christ đến để đem những ai thuộc về Ngài ra khỏi thế gian đã rất gần. Chúng tôi kính chúc quý ông bà anh chị em luôn vững vàng trong đức tin, kiên trì chịu khổ thêm một khoảng thời gian rất ngắn nữa, tiếp tục là một môn đồ trung tín của Đấng Christ. Ngày Đấng Christ đến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). A-men!

Huỳnh Christian Timothy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.